โครงการร่วมมือทางการศึกษา ระบบทวิภาคี - DUAL VOCATIONAL TRAINING (DVT)  
 
 
นายจุมพล ชุติมา

ผู้รับใบอนุญาต

นายโกวิทย์ ทองเจริญ

ผู้จัดการ

นางสาวธราภรณ์ มีจันทร์
กศ.ม. บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ