นายจุมพล ชุติมา
ประธานกรรมการ

นายปาลชัย ชวาลา
รองประธานกรรมการ


 
     
  นายวรกร ตันตรานนท์
กรรมการ
  ดร.นพดล อานนทวิลาศ
กรรมการ
 
         
     
  ผศ.ทพ.ประดิษฐ์ เรืองรองรัตน์
กรรมการ
  นายเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ
กรรมการ
 
         
 
     


   
นายโกวิทย์ ทองเจริญ
กรรมการ และเลขานุการ