เบอร์ ห้อง เบอร์ ห้อง
101
 ประชาสัมพันธ์ 053-221815
113
 ทะเบียน-วัดผล
 
 
114
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
103
 ผู้อำนวยการ
115
 ทวิภาคี
104
 บุคคล
116
 พัฒนานักเรียน-นักศึกษา
105
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
117
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106
 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
118
 สาขาการตลาด-การบัญชี
107
 ส่งเสริมการตลาด 053-216387
119
 สามัญ 1
108
 การเงิน 053-895233
120
 สามัญ 2
109
 กิจการ
121
 พยาบาล
110
 กองทุนกู้ยืม(กยศ.)
122
 พัสดุ-ครุภัณฑ์
111
 สารบรรณ
123
 ห้องสมุด
112
 วิชาการ
124
 ช่างเทคนิค

    เบอร์หลัก 053-221815 โทรสาร. 053-894274

 
Joomla SEF URLs by Artio