ส่งเสริมวิชาชีพ

             ส่งเสริมวิชาชีพ หมายถึง การมุ่งจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความชำนาญ ในสาขาวิชาที่เรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสาขาที่เรียนภายหลังที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในชั้นสูงต่อไป

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio