"มุ่งมั่นการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์ ที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอก
4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน
           

Joomla SEF URLs by Artio