โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2521ในหลักสูตร ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนศรีธนาวิทยาเป็นสถานที่ชั่วคราว มีนักเรียนครั้งแรก 190 คน ครู 11 คน โดยมี นายประเสริฐ ธนาฤทธิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และมีนายณรงค์ จันทรานนท ์เป็นครูใหญ่
                           

 
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้ย้ายมาก่อสร้างใหม่ ณ อาคาร 4 ชั้น เลขที่ 71 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา และได้เปลี่ยนระบบของการบริหารโรงเรียนเป็นรูปแบบของบริษัท ชื่อ "บริษัทนครพิงค์พัฒนา จำกัด" โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง ดังต่อไปนี้ คุณบวร ชุติมา,คุณธวัช ตันตรานนท์, คุณสุเทพ ทองเจริญ , คุณปาลชัย ชวาลา , คุณสงวน เรืองรองรัตน์ , คุณนพดล อานนทวิลาศ , คุณประเสริฐ ธนาฤทธิ์ , คุณวัลลภ สีตะพันธ์ และผู้ร่วมก่อตั้งอีกหลายท่าน พร้อมทั้งเปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคบ่าย ทางด้านบริหารธุรกิจขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. คุณบวร ชุติมา ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานบริษัท
2. คุณธวัช ตันตรานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานบริษัท
3. คุณสุเทพ ทองเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
4. คุณปาลชัย ชวาลา ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
5. คุณสงวน เรืองรองรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
6. คุณนพดล อานนทวิลาศ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
7. คุณประเสริฐ ธนาฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
8. คุณวัลลภ สีตะพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ


         พ.ศ 2523 ได้เปลี่ยนครูใหญ่ จากนายณรงค์ จันทรานนท์ เป็น นางสาวรุ่งทิพย์ กิมสุวรรณ
         พ.ศ 2524 เปลี่ยนครูใหญ่ เป็นนายจำนงค์ สุขเมืองมา
         พ.ศ 2526 ขยายหลักสูตร ปวท.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) เพื่อรองรับนักเรียน นักศีกษาที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
         พ.ศ 2528 คณะผู้บริหารโรงเรียนด้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายอาคารเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา และได้จัดสร้างห้องสมุดมาตรฐานขึ้น
         พ.ศ 2529 เปลี่ยนครูใหญ่เป็น นายสุวิทย์ ประเวศจิตต์


         พ.ศ 2530 ได้เปิดสอนคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นอีก ใช้ชื่อหลักสูตร โรงเรียนศรีธนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรระยะสั้น โดยตั้งอยู่ภายในบริเวณ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการฯ


         วันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่
         พ.ศ 2531 ได้สร้างอาคารคอนกรีต 1 ชั้น
         พ.ศ 2533 ได้ขยายอาคารเพิ่มจาก 1 ชั้น เป็น 4 ชั้น โดยใช้ชื่อว่าอาคารมณีนพรัตน์


         พ.ศ 2534 เปลี่ยนครูใหญ่เป็น นายประเสริฐ ธนาฤทธิ์
         พ.ศ 2537 ขยายหลักสูตร ระดับปวส. สำหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 สาขาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี , สาขาการตลาด , สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
         พ.ศ 2538 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. , ปวส. , ปวส.พิเศษ, ทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย
         พ.ศ 2539 โรงเรียนสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร ชื่ออาคารนครพิงค์ 2


        พ.ศ 2540 เปลี่ยนครูใหญ่เป็น นางเพ็ญศรี ศรีภักดี
        พ.ศ 2541 ยกเลิกการสอนหลักสูตรระยะสั้น (โรงเรียนศรีธนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และทางโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตร จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมท้องถิ่น มีศูนย์ตรวจสารเสพติดและเปิดลานกีฬาบริการแก่ชุมชนทั่วไป
         พ.ศ 2542 โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาและโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการคัดเลือกสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา(ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี) และได้รับรางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา จากเขตการศึกษา
         พ.ศ 2543 คณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2542 ถึงปีการศึกษา 2546 และปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาในระดับชั้น ปวช.1-2 , ปวส. 1-2 และเปิดสอนหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เฉพาะชั้น ปวช. 3 เป็นปีสุดท้าย
         พ.ศ 2544 เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น โดนเฉพาะภาคเช้า และภาคบ่าย (ภาคบ่าย มีเฉพาะ ปวช.2 ปวส.2)
         พ.ศ 2545 เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น โดนเฉพาะภาคเช้า
         พ.ศ 2546 เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับผู้จบ ม.ปลาย ซึ่งมีนายบวร ชุดิมา เป็นประธานและผู้รับใบอนุญาต นายประเสริฐ ธนาฤทธิ์ เป็นผู้จัดการ นางเพ็ญศรี ศรีภักดี เป็นอาจารย์ใหญ่
         พ.ศ 2547 เปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนาย บวร ชุติมา เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ นางเพ็ญศรี ศรีภักดี เป็นอาจารย์ใหญ่ และในภาคเรียนที่ 2/2547 มีการเปลี่ยนแปลงประธานบริษัท โดยมีนายนพดล อานนทวิลาศ เป็นประธานบริษัทและผู้รับใบอนุญาต นายโกวิทย์ ทองเจริญ เป็นผู้จัดการ นางพรนิภา จันทร์น้อย เป็นอาจารย์ใหญ่
         พ.ศ 2549 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรในระดับ ปวช. เปิดสอบประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยวเพิ่ม
         พ.ศ 2550 โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรในระดับ ปวส. เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธรุกิจท่องเที่ยว
         พ.ศ 2551 โรงเรียนได้จัดทำโครงการนำร่องความร่วมมือทางการศึกษาระบบทวิภาคีตามหลักสูตร ปวข. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก โดยมีระยะเวลา 5 ปี และรับนักเรียนทวิภาคีรุ่นที่ 1 ซึ่งนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน จากบริษัทซีพีออลล์ จำกัด และในระหว่างเรียนนักเรียนมีรายได้จากการฝึกปฏิบัติจริง ที่ร้าน 7-Eleven และในภาคเรียนที่ 2 / 2551 เปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นนายประภาส โปธิปัน
         พ.ศ 2553 ได้มีการเปลื่ยนผู้บริหารโรงเรียน โดยนายจุมพล ชุติมาเป็นประธานบริษัทนครพิงค์พัฒนาจำกัด / ผู้รับใบอนุญาต นายโกวิทย์ ทองเจริญ เป็นผู้จัดการ นางประภาพันธุ์ แก้วโชติ เป็นผู้อำนวยการ
        ขณะนี้โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณชยกรรม สาขาวิชาพณิยการ สาขางานการบัญบี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว


        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
        ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทนครพิงค์พัฒนาจำกัด ประกอบไปด้วย

1. คุณจุมพล ชุติมา ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานบริษัท
2. คุณปาลชัย ชวาลา ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานบริษัท
3. ดร.นพดล อานนทวิลาศ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
4. คุณวรกร ตันตรานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
5. ผศ.ทพ.ประดิษฐ์ เรืองรองรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
6. คุณเผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
7. คุณโกวิทย์ ทองเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและเลขานุการ
Joomla SEF URLs by Artio