หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  
ธนาคารออมสิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม
เงินทุกบาท ปลอดภัย ฝากไว้ที่ “ศรีธนา”

 

ธนาคารออมสินวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ได้ทำการเปิดให้บริการตั้งแต่ ปี การศึกษา 2549 จนถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลาในการดำเนินงานมาแล้ว 6 ปี โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ
 2. เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
 3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
 4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
 5. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อส่วนรวม

บุคลากรที่ดำเนินกิจการธนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชการ เชียงใหม่

1.   นางสาวเชอรี่  กุหลาบ  ผู้จัดการ
2.   นางสาวพัสวี  ปานเขียว  รองผู้จัดการ
3.   นางสาวณัฐมล   นนทรักษ์   พนักงานลงเครื่อง
4.   นางสาวพิทยารัตน์   ปิกวงค์  พนักงานติดต่อสอบถาม
5.   นางสาวิชิรากร  โพธิ์งาม  พนักงานบัญชี
6.   นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์ถา  พนักงานการเงิน
7.   นางสาวจารุกัญญ์   จันทร์ถา  พนักงานการเงิน
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726