หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  
  
เบอร์ ห้อง เบอร์ ห้อง
101
 ประชาสัมพันธ์ 053-221815
113
 ทะเบียน-วัดผล
 
 
114
 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
103
 ผู้อำนวยการ
115
 ทวิภาคี
104
 บุคคล
116
 พัฒนานักเรียน-นักศึกษา
105
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
117
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106
 รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
118
 สาขาการตลาด-การบัญชี
107
 ส่งเสริมการตลาด 053-216387
119
 สามัญ 1
108
 การเงิน 053-895233
120
 สามัญ 2
109
 กิจการ
121
 พยาบาล
110
 กองทุนกู้ยืม(กยศ.)
122
 พัสดุ-ครุภัณฑ์
111
 สารบรรณ
123
 ห้องสมุด
112
 วิชาการ
124
 ช่างเทคนิค

    เบอร์หลัก 053-221815, 053-216387, 053-895233
โทรสาร. 053-894274 หรือ 053-216726

 
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726