หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  
  
   ระดับชั้น ปวช.1
อ.วัชรี คำอ้าย อ.วันทนา ถวิลศักดิ์ อ.พรพิมล ฟองจันทร์ตา อ.จุฑารัตน์ จีระพันธ์
1/1
1/2  1/3  1/4
อ.ณิชาภา มะโนวงศ์ อ.สิริวรรณ กนกพันจิรวัฒน์ อ.ทศพิธ แป้นดวงเนตร  
   
1/5
1/6  1/7  

   ระดับชั้น ปวช.2
อ.กัลยา อินต๊ะจักร์ อ.สุุนิสา แสนทอง อ.ธิติสุดา โอดศรี อ.ปรียานุช กาเหล็ก
2/1
2/2 2/3 2/4
อ.นารีรัตน์ มูลใหม่ อ.ปิยธิดา ศรีโวย อ.ณัฐฌา แรกขึ้น นายพีระพงษ์ วงค์วิชัย
2/5
2/6  2/7 2/8


   ระดับชั้น ปวช.3
อ.รวิมาศ บรรจง อ.อรุณี แสงโพธิ์ อ.สุรีรัตน์ ขันคำ อ.สาโรจน์ ชมสวน
3/1
3/2  3/3  3/4
อ.ภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย อ.ภาณุวัฒน์ วงศ์เทพเตียน อ.ศศิภา วรรณศรี  
 
3/5
3/6  3/7  

   ระดับชั้น ปวส.1
อ.สุทธิดา ชัยชนะ อ.เบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์ อ.นพณัฏฐ์ ภูมิพิชัยกุลภักดี อ.ศิริพร รัตนประดิษฐ์  
 
1/1,1/5
1/2,1/6  1/3,1/7 1/4,1/8  

   ระดับชั้น ปวส.2
อ.ชัช อุ่นบุญธรรม นายวสันต์ หัสดี อ.ณฐพล วงค์เขี่อนแก้ว อ.สายชล หัสดี อ.กรวิชญ์ แสนป้อ
2/1,2/6
2/2,2/7  2/3,2/8 2/4,2/9  2/5,2/10
 
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726