หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  
นายปรินทร์ สงวนสุข
ประธานนักเรียน
นายบัญชา สุกันทา
รองประธานนักเรียน
นางสาวธัญลักษณ์ การดี
นางสาวอารีรัตน์ ใจดี
นางสาวจุฑามาศ ทันวัน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกฤตัชญ์ แก้วน้อย
นายทิฆ้มพร ออนแก้ว
นางสาวศิริพร ศรีทัตธิ
เหรัญญิก
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
นายวิชิต สมบูรณ์ชัย
นายวิชัย สมบูรณ์ชัย
นางสาวยุพิน แซ่ย่าง
สวัสดิการ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
นายมกรพงษ์ มีเงิน
นายสุรพงศ์ จิตสุทธิ์
นางสาวลลิตา ชวีวัฒน์
ปฏิคม
ปฏิคม
ปฏิคม
นางสาวยุพา จ๊ะพรหม
นายชนะพล เรือนเสาร์แ่ก่น
นายจักรกฤษ วงศ์เทพ
ปฏิคม
ปฏิคม
ปฏิคม
นางสาววิสุชาดา วงษ์แปง
นางสาวน้อยหน่า กุหลาบ
น.ส.ปัณณธร ตั้งรัตนไพบูลย์
ปฏิคม
ปฏิคม
ปฏิคม
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726