หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  

งานวิจัยที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรม สื่อการสอน ทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2555 ( The 5 National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research ) จากสมาคม วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ.วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี


งานวิจัยประเภทการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต

ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ผล
ระดับ
1.การศึกษาการบริหารงานวิชาการชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ อ.ประภาพันธุ์ แก้วโชติ
ผ่าน
ดีมาก
2. การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยี เชียงใหม่ อ.ศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา
ผ่าน
ดี
 
งานวิจัยประเภทการเรียนการสอน
 
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ผล
ระดับ
1.การพัฒนาทักษะการคิดด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5W 1H ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เขียงใหม่ อ.ลัดดา เสาร์เป็ง
ผ่าน
ดีมาก
2. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมเรื่อง "ระบบสารสนเทศและการนำไปใช้" ในรายวิชาสารสนเทศเพื่อ การจัดการ รหัส 3215-2004 สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อ.เบญจมาศ เหมือนสุทธิวงศ์
ผ่าน
ดีมาก
3. การพัฒนาทักษะการอ่านเรื่องสั้น โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ในรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1 และ 2/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2554 อ.ธราภรณ์ มีจันทร์
ผ่าน
ดีมาก
4. การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง เงินเฟ้อ เงินฝีด วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ของผู้เรียน อ.รวิมาศ บรรจง
ผ่าน
ดีมาก
5. การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สัญญายืม ในรายวิชา กฏหมายพาณิชย์ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบอุปนัย ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ อ.ชัช อุ่นบุญธรรม
ผ่าน
ดีมาก
6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวัน ทั่วไปของนักเรียน ปวช.1/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้แบบฝึกทักษะ อ.สุทธิดา ชัยชนะ
ผ่าน
ดี
7. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่อง การหาอัตราการจำหน่ายห้องพัก ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2/5 และ 2/10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการคณิตศาสตร์ อ.สิริวรรณ กนกพันจิรวัฒน์
ผ่าน
ดี
8. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอน โดยการลงมือปฏิบัติ อ.นัทธ์หทัย ปัญเจริญ
ผ่าน
ดี
9. การพัฒนาความสามารถในการเขียนผังงานโปรแกรม ในวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/4 โดยใช้การสอนแบบสาธิต การใช้งานโปรแกรม Raptor Flowchart อ.ธีระชัย สุวรรรณประเสริฐ
ผ่าน
ดี
10. การพัฒนาการเรียนรู้ การบัญชีต้นทุน 1 รหัส 3201-2003 เรื่อง ต้นทุนการผลิตสินค้าของนักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ อ.เพียรทอง อุ่นบุญธรรม
ผ่าน
ค่อนข้างดี
11. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ อ.วัชรี คำอ้าย
ผ่าน
ค่อนข้างดี
12. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์นิสัย การซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554 อ.กรุณา อุประดิษฐ์
ผ่าน
ค่อนข้างดี
13. การพัฒนาทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยใช้ผังความคิด ( Mind Map ) ในรายวิชาการจัดการขาย ของนักศึกษาชั้น ปวส.1/2,1/7 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 อ.ศศิภา วรรณศรี
ผ่าน
ค่อนข้างดี
14. การพัฒนาการเรียนรู้วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์เบื้องต้น เรื่องการแต่งรูปภาพโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ มัลติมีเดีย ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.2/4 ปีการศึกษา 2/2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ อ.จินตนา เชื้อเมืองพาน
ผ่าน
ค่อนข้างดี
15. การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/7-1/8 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554 โดยใช้กระบวนการสาธิตจากวิทยากร อ.วันเพ็ญ วิวัฒนเจริญ
ผ่าน
ค่อนข้างดี
16. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการเรียนรู้ สารสนเทศ เรื่องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้วิธีแผนที่ความคิด ( Mind Map) ของนักศึกษาระดับ ปวส.1/3 จำนวน 12 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ อ.แววดาว วงค์เรือน
ผ่าน
ค่อนข้างดี
17. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ภาพชุดประกอบ การบรรยาย และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/7 อ.นันทา สุพจนเฉลิมขวัญ
ผ่าน
ค่อนข้างดี
18. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 อ.สายชล หัสดี
ผ่าน
ค่อนข้างดี
19. การพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่องการถนอมอาหารโดยใช้กระบวนการกลุ่มของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/10 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อ.อรุณี แสงโพธิ์
ผ่าน
ค่อนข้างดี
20. การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการและการคำนวณภาษีเงินได ้บุคคลธรรมดา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการสาธิตประกอบการใช้สื่อจริง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อ.ณิชาภา มะโนวงศ์
ผ่าน
ค่อนข้างดี
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726