หน้าหลัก
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 บุคลากรในหน่วยงาน
 หลักสูตรและการสมัครเรียน
 คำขวัญ-ปรัชญา
 สัญลักษณ์-สีประจำวิทยาลัย
 เพลงประจำวิทยาลัย
 แผนที่ตั้ง-แผนผังอาคาร
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 ชุดเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 
 รวมลิงค์
 
 
 
 
 
 
  ตรวจสอบผลการเรียน
           ส่งเสริมวิชาชีพ หมายถึง การมุ่งจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะความชำนาญ ในสาขาวิชาที่เรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสาขาที่เรียนภายหลังที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในชั้นสูงต่อไป
            เน้นคุณธรรม หมายถึง การมุ่งพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ รักความสะอาด มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นพลเมืองดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
            น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดทางสายกลางที่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุล มีความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ การแบ่งปัน เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 
 
 
   
สายตรงผู้อำนวยการ
กระดานข่าวศรีธนา
ปฏิทินวิชาการ2_53


 ตรวจสอบผลการเรียน
 Load Wallpaper 32 ปี
 การเรียนระบบทวิภาคี
 รายชื่ออ.ที่ปรึกษา1/55
 คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษา ปี 2555
 E-Library
 E-Service.
  Download FontIT9
  เผยแพร่งานวิจัย
  เผยแพร่นวัตกรรม
  ธนาคารโรงเรียน
 
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี
ระบบการเรียนแบบทวิภาคี"
 
33 ปีศรีธนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่่ 71 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-5322-1815,0-5321-6387,0-5389-5233 โทรสาร 0-5389-4274, 0-5321-6726