โครงการร่วมมือทางการศึกษา ระบบทวิภาคี - DUAL VOCATIONAL TRAINING (DVT) สนับสนุนโครงการโดย
 
 
เกี่ยวกับโครงการ
ระบบการศึกษา/Learning System
สิทธิประโยชน์
สมัครเรียน
กิจกรรมที่ของ DVT ผ่านมา
แผ่นพับแนะนำโครงการ
แนะนำคุณครูผู้ดูแลโครงการ

เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระบบทวิภาคี

 
สมัครเรียนได้ที่
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร ปวช.3
เมื่อจบการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีก รับรอง
โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรองการฝึกอาชีพจาก บจม.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อจบการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานทันที
มีสิทธิ์เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
มีสิทธิ์ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี, โท
ระหว่างฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร ผู้เรียนมีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงานต่อเดือน
5,000 - 10,00 บาทจริง