โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ระบบทวิภาคี
รับชมวีดีโอแนะนำโครงการ
You need to upgrade your Flash Player

โครงการร่วมมือทางการศึกษา ระบบทวิภาคี - DUAL VOCATIONAL TRAINING (DVT) สนับสนุนโครงการโดย
 
 
เกี่ยวกับโครงการ
ระบบการศึกษา/Learning System
สิทธิประโยชน์
สมัครเรียน
กิจกรรมที่ของ DVT ผ่านมา
แผ่นพับแนะนำโครงการ
แนะนำคุณครูผู้ดูแลโครงการ
 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานธุกิจค้าปลีก ระบบทวิภาคี
จัดการเรียนลักษณะศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 12
กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตร