Header image header image 2  

ฺBuddhist Integrating School Concept


 
 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

การสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามในการปฏิบัติงานของครู-นักเรียน (กิจกรรมการพัฒนาครู นักเรียน- นักศึกษาโดยการจัดการศึกษาวิถีพุทธ)

เการจัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตามแนวทางระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ มีจุดเน้นรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งจะดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น ” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนาเน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ


 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ

product image 1

ว่าที่ร.ต.ธัญผล   เศรษฐสมพงศ